HR:s största utmaningar hösten 2021
Foto: Marcus Almén, AlexisHR och Astrid Svederús, Tema HR

HR:s största utmaningar hösten 2021

En nyligen genomförd undersökning belyser vilka utmaningar HR kommer att möta under hösten 2021 och visar på ett antal områden som är högaktuella och prioriterade i dagsläget.

De två största utmaningarna

Den första fritextfrågan som ställdes till HR-professionella var “Vilken är den enskilt största utmaningen som HR arbetar med i din organisation under hösten 2021?”.

De två mest frekvent återkommande svaren handlade om att attrahera och rekrytera rätt kompetens, samt distansarbete och arbetssätt efter Coronapandemin.

Attrahera & rekrytera rätt kompetens
Utmaningen som HR-professionella nämner flest gånger i fritext har att göra med att attrahera och rekrytera rätt kompetens. En av fyra beskriver detta som den enskilt största utmaningen just nu. Orsakerna till att just detta är den största utmaningen för HR är flera.

Snabb tillväxt och brist på kompetens är en vanlig förklaring. Inom vissa utsatta branscher och yrkeskategorier är det stor konkurrens om den kompetens som finns, vilket ställer höga krav på organisationens erbjudande och ersättning.

Distansarbete & arbetssätt efter Coronapandemin
Den näst vanligaste utmaningen handlar om distansarbete och arbetssätt till följd av Coronapandemin. Drygt en av fem beskriver detta som den enskilt största utmaningen för HR just nu.

De HR-professionella som har svarat på enkäten uppger att de vill hitta ett sätt att balansera arbete på plats och arbete på distans på ett sätt som inte påverkar verksamheten, kulturen eller medarbetarna på ett negativt sätt.

Fler utmaningar

Efter dessa två huvudutmaningar finns det ytterligare några vanligt förekommande utmaningar som ett flertal beskriver i fritext som HR:s största just nu. 

Här handlar det om:

 • Att digitalisera och effektivisera processer 11%
 • Lärande och kompetensutveckling 11%
 • Att stärka ledarskapet 8%
 • Arbetsmiljö och välmående 8%
 • Att behålla medarbetare 8%
 • Att bygga rätt kultur 7%

Digitalisera och effektivisera processer
Inom digitalisering och effektivisering nämns flera förklaringar till varför detta kommer högt upp på HR:s agenda. En återkommande sådan är att HR-funktionen lider av både tids- och resursbrist som gör att funktionen behöver göra mer med mindre pengar och således tvingas effektivisera stödet.

Ytterligare en återkommande förklaring till varför detta arbete ligger högt upp på prioriteringslistan är att det behövs för att dels möta verksamhetens behov och dels vara en attraktiv arbetsgivare.

Lärande och kompetensutveckling
När det kommer till lärande och utveckling pekar flera svarande på hur snabb utveckling i samhället och inom det tekniska området gör det nödvändigt att arbeta på ett nytt sätt med lärande och kompetensutveckling. Flera beskriver också att bristen på kompetens på arbetsmarknaden gör att organisationen inte kan förlita sig på att hitta kompetensen utifrån utan måste utveckla den internt.

Prioriteringar

Fem områden
I enkäten bad vi deltagarna ta ställning till hur högt de just nu prioriterar olika områden inom HR utifrån alternativ i en lista. Följande fem områden trädde fram som de högst prioriterade just nu:

 1. Se till att medarbetare mår bra (84.3% prioriterar detta högt)
 2. Skapa en god arbetsmiljö (83.6%)
 3. Attrahera rätt kompetens (81.3%)
 4. Stärka ledarskapet (79.1%)
 5. Utveckla kompetens internt (75.4%)

Starkt mandat men få resurser
I sista frågan vi ställde framgår att drygt hälften (56%) anser att HR har ett starkt mandat (4 eller 5 på en skala 0-5) att möta utmaningarna de står inför. Det tyder på att HR har ett relativt stort förtroende i sina organisationer. Däremot anser bara en knapp tredjedel (29.8%) att de har tillräckliga resurser (4 eller 5 på en skala 0-5) för att möta utmaningarna. Det finns med andra ord uppdrag och befogenhet att hantera dessa stora utmaningar, men begränsat med ekonomiskt stöd från organisationen.

Av: Astrid Svederús - HR Konsult, Tema HR, Marcus Almén - Kommunikationsansvarig, AlexisHR


Om HR-rapporten:

HR-rapporten är en kvantitativ & kvalitativ undersökning genomförd av AlexisHR i samarbete med TemaHR. 134 HR-professionella svarade på enkäten. Majoriteten av de som svarade på enkäten är HR-chefer med personalansvar (27.6%), följt av HR-generalister (15.7%), HR-specialister (15.7%), HR business partners (14.9%), HR-ansvariga utan personalansvar (10.4%), HR-assistenter (3.7%), HR-administratörer (2.2%) och annat (9.7%). De flesta jobbar i en stor organisation med fler än 500 anställda (45.5%). Resterande tillhör organisationer med 200-499 anställda (14.2%), 50-199 anställda (26.9%), 20-49 anställda (10.4%) eller 0-19 anställda (3.0%).

Läs mer och ladda ner rapporten i sin helhet: AlexisHR

Rapporten finns också på AlexisHR blogg.