Så styr du dina medarbetares ageranden
PUBLICERAD 2020-11-27

Så styr du dina medarbetares ageranden

DokuMera

Visste du att du med ganska enkla medel kan styra dina medarbetare att agera på ett visst sätt i bestämda situationer?

Det finns förstås många olika sätt att styra beteenden, men ett sätt är att upprätta policydokument. Syftet med en policy kan något förenklat sägas vara att de anställda ska vägledas att agera på ett sådant sätt att ett visst önskat resultat uppnås. Med hjälp av policydokument blir medarbetarna således medvetna om hur de förväntas agera i olika situationer.

I vissa situationer är det till och med ett krav enligt lag att upprätta riktlinjer och rutiner. Det gäller bland annat inom områden som arbetsmiljörätt enligt arbetsmiljölagen och jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen.

DokuMera har ett stort antal policyer för företagandets alla områden, och har översatt de allra viktigaste policyerna till engelska:

Sund och säker arbetsmiljö
Arbetsmiljön i ett företag ska vara sund och säker, både fysiskt och psykosocialt och arbetet ska anpassas till människan, inte tvärtom. Det ska finnas ett skyddsombud som kontrollerar arbetsmiljön och rapporterar brister.

En arbetsmiljöpolicy är en plan över hur arbetsmiljön ska bli just sund och säker och måste upprättas skriftligt av varje företag med minst tio anställda. I policyn ska det framgå vilka mål företaget har med arbetsmiljöarbetet och vad som ska göras för att nå målen. Regler om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket sköter regelefterlevnaden av lagen.

Läs mer:
Arbetsmiljöpolicy på svenska »
Arbetsmiljöpolicy på engelska »

Främja jämställdhet
Ett företag har mycket att vinna på att anta en väl genomtänkt jämställdhetspolicy. Genom jämställdhetspolicyn visar företaget sina värderingar och fastställer hur arbetet med att främja jämställdheten ska bedrivas. Detta är bra för företagets goodwill, såväl internt som externt. Ett företag som främjar jämställdhet inom organisationen tar bättre vara på sina anställda och skapar en bra grund för att de kan utvecklas. På så vis kan fler medarbetare realisera sin potential. Detta gynnar företaget i längden eftersom arbetstagare som känner att de behandlas på ett jämställt sätt är mer benägna att stanna.

Läs mer:
Jämställdhetspolicy på svenska »
Jämställdhetspolicy på engelska »

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi samt även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare.

Läs mer:
Informationssäkerhetspolicy på svenska »
Informationssäkerhetspolicy på engelska »

Hur IT ska hanteras inom företaget
Att företag har en IT-policy är idag det närmaste ett måste då i stort sett varje företag har någon form av IT-infrastruktur. IT-policyn reglerar på ett översiktligt sätt hur IT ska hanteras inom företaget och vilket syfte den främst är tänkt att tjäna.

Läs mer:
IT-policy på svenska »
IT-policy på engelska »

Hantera trakasserier
På en arbetsplats uppstår ibland konflikter. I vissa fall kan dessa konflikter utvecklas till trakasserier av olika art, antingen i form av fysiska eller psykiska trakasserier. Inom begreppet trakasseri ryms även sexuella trakasserier.

Läs mer:
Policy mot trakasserier på svenska »
Policy mot trakasserier på engelska »

Vad gäller vid representation?
Representation är ett medel i strävan att etablera och bibehålla goda relationer med externa aktörer såsom affärspartners eller kunder (extern representation) såväl som inom den egna organisationen (intern representation). För att representationen ska vara konsekvent och tillämpas i enlighet med företagets mål och värderingar kan en policy vara till hjälp.

Läs mer:
Representationspolicy på svenska »
Representationspolicy på engelska » 

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

Dela på Facebook : Så styr du dina medarbetares ageranden
Dela på Twitter : Så styr du dina medarbetares ageranden
Dela på Linkedin : Så styr du dina medarbetares ageranden