Vad är ledarskap ur ett HR-perspektiv?
PUBLICERAD 26/10/2022
Lästid ca 3 min

Vad är ledarskap ur ett HR-perspektiv?

Ledare har en avgörande roll för att organisationen ska nå framgång. Som HR har du ofta ansvaret för att se till att organisationen har tillgång till kompetenta ledare, på både kort och lång sikt. HR har dels uppgiften att se till att hitta och behålla rätt ledare till rätt positioner, dels att själv leda och motivera andra medarbetare mot företagets vision.

Varför är ledarskap så viktigt?

HR är den instans som har mest insikt i medarbetarnas motivation. Genom att engagera, inspirera och kompetensutveckla personalen för du företaget framåt. Som ledare är du den som driver företagskulturen och stöttar och rådgör så att ni tillsammans kan ta er närmare er vision.

Uppskattade egenskaper som ledare

I en organisation ställs stora krav på dig som ledare. En bra ledare är tydlig med vart ni är på väg och orädd för att ta beslut, men visar samtidigt tillit och lyhördhet. Att kunna hantera konflikter och coacha andra är också egenskaper som kan vara extra bra att ha som ledare inom HR. Som ledare behöver man sträva efter att utvecklas, till exempel genom ledarskapsutbildningar och kurser och att ta till sig feedback från organisationen.

Vad är skillnaden mellan ledarskap och chefskap?

Skillnaden mellan en chef och en ledare är komplex. Men kort sagt kan man säga att chef är en titel och en position du blivit tilldelad medan en ledare är någon som inspirerar och leder, men kan vara officiell eller inofficiell. En bra chef är alltså också en god ledare, men en ledare behöver inte alltid vara chef – utan kan vara någon andra inspireras av och följer oavsett roll.

Vilka olika typer av ledarskap finns det?

Som ledare finns olika sätt att leda och det är viktigt att försöka hitta den stil som passar dig och din organisation. De vanligaste ledarstilarna är transformativt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, transformellt ledarskap, värdebaserat ledarskap och situationsbaserat ledarskap. Man brukar också prata om ledarskap som är mer eller mindre auktoritära eller agila.

Vad betyder transformellt ledarskap?

Transformellt ledarskap bygger på en stark gemenskap i organisationen. Här uppmuntrar, motiverar och inspirerar ledarna till att tänka innovativt och kreativt. Medarbetarna är med och påverkar företaget och kulturen, som ofta är stark. Transformellt ledarskap är en motsats till detaljstyrning och medarbetarna leds med tillit och egen påverkan.

Vad innebär pedagogiskt ledarskap?

Pedagogiskt ledarskap bygger på lärande och kunskap. Här lär sig ledaren själv att utvecklas tillsammans med medarbetarna och organisationen, samtidigt som de leder andra. Det är alltså ett både auktoritärt, men också mycket interaktivt ledarskap. Genom handlingar främjas organisationens utveckling.

Vad är ett värdebaserat ledarskap?

Genom att stärka medarbetarnas motivation och sammanhållning hjälper den värdebaserade ledaren till att inspirera. Medarbetarna ser ledaren som en förebild och vill därför följa den. Genom att förmedla värderingarna företaget står för hjälper ledaren till att uppnå mål och förverkligar visioner. Den här typen av arbetsplats har ofta starka relationer, trygg gemenskap och stor produktivitet.

Hur känner man igen ett situationsbaserat ledarskap?

Ett situationsbaserat ledarskap är precis som det låter ett ledarskap som anpassar stilen efter situationen. Ledaren bedömer vilken strategi som är lämpligast för uppgiften, teamets sammansättning och individernas personlighet. Det här sättet att leda är mycket effektivt och uppskattas ofta av medarbetarna.

Vad kännetecknar ett auktoritärt ledarskap?

Ett auktoritärt, eller beordrande, ledarskap berättar tydligt vad medarbetarna ska göra och när. Här finns inte utrymme för individen att påverka, utan ledaren har kontroll över alla beslut. Reglerna bör följas av alla anställda och makten has ofta av en enda person. Det här är en stil som anses något gammaldags, men kan i praktiken uppfattas positivt i vissa lägen och branscher där det är nödvändigt med tydlighet och snabba beslut.

Vad är ett demokratiskt ledarskap?

Precis som i en demokrati handlar demokratiskt ledarskap om att alla i organisationen får vara med och påverka. Här krävs stöd för att ta beslut och att vara lyhörd för vad gruppen anser. Genom att överväga medlemmarnas förslag för ni tillsammans verksamheten framåt.


Vad menas med agilt ledarskap?

Agilt är ett modeord som ibland kan kännas lite uttjatat. Men ett agilt ledarskap handlar egentligen om att leda i ett snabbföränderlig och oförutsägbart klimat. Här fokuserar man ofta på målgruppen och anpassar sig till de förändringar som sker. Agilt ledarskap är icke-hierarkiskt och välkomnar nya idéer.

Jag vill bli ledare inom HR – hur gör jag?

HRs förmåga att leda påverkar i stor utsträckning hela organisationen. För att leda inom HR är det viktigt att du kan hitta en ledarskapsstil som passar dig och företagets kultur. Genom att välja ledarstil i rollen du blivit tilldelad och hela tiden sträva efter att utvecklas –hittar du till den ledare som du själv vill vara och som ert företag behöver.