Välbefinnande bland anställda viktig drivkraft
PUBLICERAD 1/2/2023
Lästid ca 5 min

Välbefinnande bland anställda viktig drivkraft

Enligt en ny undersökning har Investeringar i mångfald och inkludering ökat hos svenska storföretag under 2022 jämfört med förra året. De flesta svenska storföretag mäter också mångfald och inkludering för att skapa en bättre företagskultur/arbetsklimat. Karin Hagman, Nordenchef på Workday kommenterar studien.

  • 31% av svenska storföretag uppger att de anpassat sin arbetsplats för individer med specifika behov "accessibility needs" under de senaste två åren.
  • 26% har anpassat arbetsplatsen/klimatet mer för "caregivers" och 25% för föräldrar

Hur har arbetet gällande mångfald och inkludering hos storföretag utvecklats de senaste åren?

Vikten av att skapa och upprätthålla en bra kultur på arbetsplatsen är något som ständigt blir mer aktuellt, exempelvis genom nya trender som "The Great Resignation" och "Quiet Quitting". Företag och organisationer behöver anstränga sig för att skapa en inkluderande kultur på ett annat sätt än tidigare, det räcker helt enkelt inte med goda avsikter.

De företag som prioriterar mångfaldsfrågor, DE&I, och som har en datadriven strategi för detta har ett stort försprång jämfört med de som inte har det. Att prioritera och ta hänsyn till DE&I är inte längre något som kan ses som något trevligt att göra för att "tick the box" utan en nödvändighet.

Vilka områden är de som flest företag fokuserar på?

Först och främst skulle jag säga att det är intressant att undersöka drivkrafterna bakom DE&I, det vill säga varför företag väljer att investera i området.

  • Globalt sett rankar 41 % av de som medverkat i vår undersökning, 42 % av de svarande i Sverige, välbefinnande bland anställda som den viktigaste drivkraften. Det är egentligen inte särskilt överraskande då vi under de senaste åren, särskilt under pandemin, har sett att företag fokuserar allt mer på sina anställdas välmående.
  • De näst högst rankade drivkrafterna, globalt såväl som i Norden, är behovet av att attrahera, rekrytera och inte minst behålla talanger. De områden som det främst fokuseras på ligger i linje med detta.
  • I Sverige är de åtgärder som rankas högst positiva åtgärder för att stödja möjlighet till utveckling och befordran och för att uppmuntra olika typer av arbetssökande.
  • Dock har svenska företag något mindre fokus på utbildning, vilket är en ganska grundläggande byggsten för frågor relaterade till DE&I; 25 % av de medverkande företagen i Sverige uppger att de fokuserar på detta, jämfört med över 30 % globalt.

Utbildning bidrar till att förankra DE&I-frågor i hela organisationen, tar med alla på resan och är avgörande för att göra framsteg, så att lägga mer resurser på detta kan vara en möjlighet för svenska företag.

Det är dock uppmuntrande att se att företag och organisationer i allt högre grad investerar i DE&I för att uppnå förändring - i Sverige uppgav mer än hälften av de tillfrågade att de utökat sina arbetsroller relaterade till DE&I under det senaste året, en siffra som är i linje med den globala trenden.

Varför är det viktigt att mäta initiativ gällande mångfald och inkludering på arbetsplatsen?

Att ha en diversifierad arbetsstyrka ökar inte bara produktiviteten och ger bättre affärsresultat, utan är också en viktig del av en stabil ESG-strategi, något som blir allt viktigare för företag inom samtliga branscher.

Att inte ha en plan för mångfald och inkludering, eller att inte lyckas genomföra den, kan påverka allt från framtida försäljning till investeringar. Det är också en drivkraft för innovation - många studier visar att mångfald och inkluderande arbetsplatser är mer benägna att vara innovativa och nytänkande.

Som jag nämnde ovan visar undersökningen vi gjort tillsammans med Sapio att de främsta drivkrafterna för företag är att anta strategier för främjande av inkludering och delaktighet att förbättra de anställdas välbefinnande och attrahera, utveckla, behålla och främja olika talanger samt att öka de anställdas engagemang. Men det blir såklart väldigt svårt att mäta effekten av deras satsningar utan rätt verktyg.

  • Enligt vår undersökning uppger 60 % av de tillfrågade att det är en utmaning att registrera DE&I-data.
  • Sverige är siffran ännu högre (67 %).
  • Endast 20 % uppger att de mäter affärseffekten och det upplevda värdet av DE&I-initiativ - något som visar att verkliga framsteg är svåra att bevisa.

Hur står sig svenska och nordiska storföretag jämfört med andra länder?

Huvudfokus för många svenska företag och den svenska kulturen i allmänhet har varit på kön och jämställdhet, vilket kan vara en anledning till att vi inte har tagit hänsyn till andra faktorer lika mycket. Jag skulle också vilja säga att frågor relaterade till DE&I generellt är betydligt mer laddade än jämställdhetsfrågan i Sverige, något som i kombination med ett komplicerat regelverk kan vara en anledning till att vi - i dagsläget - inte ligger i framkant när det gäller att mäta och ta hänsyn till detta.

Att vara chef och ledare idag är komplext och att ta sig an frågor som dessa är något som traditionellt sett har setts som ganska svårt. I dag finns det dock verktyg på marknaden som gör det lättare. På Workday är DE&I centralt i allt vi gör och vi tror på en stödjande och inkluderande arbetsplats där alla känner sig uppskattade och inkluderade. Att veta om du gör rätt eller inte när det gäller mångfaldsfrågor behöver egentligen inte vara svårare än att följa upp försäljningssiffror, till exempel.

Berätta om dig själv, vem är Karin Hagman?

Jag har arbetat på Workday strax över tre år och är sedan drygt två år tillbaka chef för bolagets verksamhet i Norden. Som ledare skulle jag säga att jag är inkluderande och brinner för medarbetarengagemang. Frågor relaterade till DE&I ligger mig varmt om hjärtat av många anledningar, inte minst då det är extremt viktigt vid rekrytering för att få in rätt arbetskraft. När jag inte arbetar, åker jag gärna skidor och ägnar mig åt friluftsliv.

Av: Annika Hegardt

Om undersökningen

Studien genomfördes av Sapio Research och Workday bland totalt 3114 HR-chefer och företagsledare från storföretag (27% av de medverkande representerar företag med 1000-5000 anställda) som har inflytande över DE&I/mångfald i sina organisationer i följande 23 länder: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Kanada, Norge, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA, Tyskland, Österrike och Österrike.

Från Sverige medverkade representanter från 102 företag.

Intervjuerna genomfördes online av Sapio Research i augusti och september 2022 med hjälp av en inbjudan via e-post och en online-enkät.