Risk att fler jobbar när de är sjuka

Lästid : 4 min

Risk att fler jobbar när de är sjuka

Distansarbete kan få fler att jobba när de är sjuka visar årets HR-rapport från MedHelp Care. Över 300 HR-chefer har deltagit i undersökningen som gett ny information om fenomenet sjuknärvaro.

Mer än hälften av Sveriges HR-chefer ser att distansarbetet gör det svårt att veta hur medarbetaren verkligen mår och risken att missa allvarlig ohälsa ökar. 64 procent oroar sig för de risker som sjuknärvaron kan föra med sig. 

Vad gäller till exempel för den som är sjuk och samtidigt jobbar hemma? Hur ska en sådan sjukanmälan gå till och hur ser rutinerna ut för uppföljning mellan chef och medarbetare? 

Tobias Ekros, vd för MedHelp Care och Milla Jonsson, frilansande expert på arbetsrätt och arbetsmiljörätt ger sin syn på undersökningen.

Berätta om dig själv! Vem är du?

Tobias Ekros:

– Jag är vd för MedHelp Care, en plattform för digital företagshälsa, som stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och hälsosammare arbetsplatser. I april i år har jag varit här i tre år, och fascineras fortfarande över hur stor nytta företag har av att arbeta datadrivet när det kommer till medarbetarnas välmående – med en direkt påverkan även på lönsamheten.

Milla Jonsson:

– Jag är expert inom arbets- och arbetsmiljörätt. Till vardags arbetar jag som föreläsare och rådgivare för företag och organisationer.  Att göra komplexa frågor enkla och även väcka nyfikenhet kring arbetsmiljöarbete har blivit en passion. Förutom att föreläsa och utbilda, driver jag Stockholm Academy som är ett utbildningsbolag och ”Arbetsmiljöpodden” som behandlar aktuella frågor kopplade till arbetsmiljö. 

Kan du berätta om undersökningen. Vad är bakgrunden till att ni valde att göra den?

Tobias Ekros, vd för MedHelp Care: 

– HR-cheferna sitter på viktiga kunskaper och insikter om medarbetarnas hälsa samt sjukfrånvaro och genom att ställa frågor till dem lär vi oss saker som är viktigt i vår verksamhet. Vi har gjort denna undersökning tidigare och denna gång var det även intressant att se hur pandemin påverkat de här frågorna.

Kan du berätta om de slutsatser du själv drar från undersökningen?

Tobias Ekros, vd för MedHelp Care:

–  Ja, att det nya hybrida arbetslivet får konsekvenser för hur arbetsgivarna behöver arbeta för att förebygga ohälsa och identifiera hälsorisker. Till exempel finns det med att jobba hemma fast man är sjuk. Det kan verka bra i första läget, men kan ge både medarbetare och arbetsgivare en felaktig bild och skapa fel förväntningar kring leverans och återgång till arbetet. Undersökningen visar ju att mer än hälften av HR-cheferna ser risker med detta och att mer än hälften av HR-cheferna menar att distansarbetet gör det svårt att veta hur medarbetaren verkligen mår. Risken finns förstås också att arbetsgivaren kan missa mer allvarlig ohälsa. 

Milla Jonsson, frilansande expert inom arbets- och arbetsmiljörätt: 

– Rapporten satte två viktiga frågor i fokus. Det första är att det saknas kunskap hos chefer generellt kring arbetsmiljö men även arbetsrättsligt. Det andra är att ledarskapet har blivit mer centralt när det kommer till hybrida verksamheter. Genom att inte träffa sina medarbetare varje dag, kräver det nya verktyg för chefer och ledare men kanske även mod att våga ställa krav - exempelvis att inte arbeta när man är sjuk. Som medarbetare måste man våga lita på sin arbetsgivares förmåga att vilja stötta och hjälpa… Det är mycket som går att dölja för kameran. 

Vad tycker du att en arbetsgivare bör tänka på?

Tobias Ekros, vd för MedHelp Care: 

– Arbetsgivare bör, oavsett var medarbetaren jobbar, skapa en bra bild av vem som är sjuk, när, hur ofta – och anledning till det. Lika viktigt är det sedan att dokumentera allt detta för att kunna stötta de som är sjuka och framför allt börja arbeta proaktivt med medarbetarnas hälsa och långsiktigt sänka sjukfrånvaron i organisationen. Att ha koll helt enkelt. 

Milla Jonsson, frilansande expert inom arbets- och arbetsmiljörätt: 

– Först och främst: gör en ordentlig genomlysning var i verksamheten som det kan uppstå risker kopplat till ohälsa. Därefter utbilda alla som har en personalledande funktion i arbetsmiljö- som arbetsrätt. En av de stora styrkorna är att förstå hur exempelvis en dokumentation ska ställas upp samt hur du som chef kan agera när en medarbetare uppvisar tidiga signaler på att inte må så bra.

– Alla företag är skyldiga att ha tydliga policys och rutiner kopplat till arbetsanpassning. Vi vet sedan tidigare att ju snabbare insatser som en arbetsgivare gör - desto mindre tid behöver medarbetaren tillbringa i sjukskrivning. Med andra ord ett win-win-koncept!

Har du några favoriter, kommentarer eller unika citat?

Tobias Ekros, vd för MedHelp Care:  

– Jag tycker det är väldigt intressant att se distansarbetets olika sidor utifrån HR-chefernas perspektiv. Å ena sidan ser de mindre stress och ökat välmående hos medarbetarna, å andra sidan att det är svårare att ha koll på arbetsmiljö och ohälsa. Det är nya tider som också delvis kräver nya arbetssätt men också nya verktyg som stöttar HR i det arbetet.