Därför dröjer den gröna omställningen
PUBLICERAD 15/8/2023
Lästid ca 3 min

Därför dröjer den gröna omställningen

En omfattande kommunundersökning som publicerats av Europeiska investeringsbanken (EIB) lyfter fram flera skäl till varför den gröna omställningen dröjer.

  • 60 procent av kommunerna anser att deras investeringar i infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar under de senaste tre åren varit otillräckliga.
  • 69 procent av kommunerna saknar experter med kompetens för miljö- och klimatbedömning, vilket utgör ett allvarligt problem för genomförandet av lokala investeringsprogram
  • Omkring 80 procent av kommunerna säger att bristande finansiering, längden på regleringsprocessen och osäkerhet om regler hindrar investeringar.

Mer resultat från 2022 års kommunundersökning

  1. Investeringsluckor och utmaningar: En brist på finansiering samt en osäker och långvarig regleringsprocess fortsätter att avskräcka kommuner från att planera för viktiga investeringar. En brist på kvalificerad arbetskraft och begränsningar i leveranskedjan utgör dessutom betydande hinder vid genomförandet.
  2. Kompetensbrist: Undersökningen belyser hur viktigt det är att tillhandahålla nödvändig utbildning till nuvarande och framtida arbetskraft. Kommuner rapporterar svårigheter att få tag på experter med miljö- och klimatkunskaper samt teknisk expertis. Att ta itu med dessa utmaningar är avgörande för att framgångsrikt genomföra investeringsplaner.
  3. Fokus på den gröna och digitala omställningen: Begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt digital infrastruktur spelar en central roll i kommunernas investeringsplaner för de kommande tre åren. Medan mer än sex av tio kommuner uttrycker missnöje med sina tidigare investeringar för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar, rapporterar 40 procent att de är missnöjda med sina investeringar i digital infrastruktur.
  4. Regional skillnad: Europeiska kommuner har kommit längre i sin digitala omställning än i sin gröna omställning. Samtidigt som höginkomstregioner har en högre andel av kommuner som aktivt investerar i båda omställningarna, står mindre utvecklade regioner inför utmaningar att göra liknande framsteg.

"EIB:s kommunundersökning visar att kommuner i hela Europa står inför betydande investeringsluckor, särskilt när det gäller infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Det är viktigt för beslutsfattare och intressenter att åtgärda dessa luckor och prioritera hållbara och motståndskraftiga investeringar för en grönare och mer digital framtid. Den ihållande bristen på kompetens, inklusive på kommunnivå, måste åtgärdas i hela Europa för att möjliggöra ett adekvat genomförande av regionala och alleuropeiska investeringsprogram." - Debora Revoltella, EIB:s chefsekonom.

"Kommunala investeringar är grundläggande för att kunna ge konsekvent stöd till människor och företag. Med tanke på den betydande andelen av offentliga investeringar som görs av kommuner är det absolut nödvändigt att de har de resurser, sakkunskap och starka samarbetsnätverk som behövs för ett effektivt genomförande. Då världen utvecklas snabbt, blir kommunernas roll i den gröna och digitala omställningen allt viktigare. En kompetenshöjning i hela Europa måste ske för att främja hållbara metoder inom områden som stadsplanering, energieffektivitet, avfallshantering och transporter. Vår EIB-kommunundersökning ger insikter om kommunernas anpassningsstrategier och understryker de betydande behov som måste tillgodoses framöver." - Ricardo Mourinho Felix, vicepresident EIB.


Om undersökningen

Europeiska investeringsbanken (EIB) har publicerat resultaten av 2022 års kommunundersökning. Denna omfattande undersökning, som täcker 744 kommuner i hela Europeiska unionen, ger unika insikter om tidigare och planerade investeringar samt utmaningarna och utvecklingen som kommuner står inför i sina digitala och gröna omställningar. Då kommuner står för nästan hälften av offentliga investeringar i EU, är dessa resultat av yttersta vikt.