ESG-satsningar underlättar vid rekrytering

Lästid : 2 min

ESG-satsningar underlättar vid rekrytering

Nya intressanta rön om ESG-satsningar visar att ett accelererat förändringsarbete sedan pandemin bröt ut har gett stora positiva effekter på ESG-arbete. Undersökningen visar också att ESG-satsningar och tonvikt på socialt ansvarstagande underlättar för att rekrytera och behålla personal.

Undersökningen omfattar 3 450 deltagare från tolv länder och ger insyn i hur förändringsarbete rörande människor, policy och tekniklösningar under de senaste tolv månaderna har påverkat organisationers verksamheter. Det gäller inte minst mätvärden för ESG, som har blivit viktiga nyckeltal för moderna organisationer.


En ökning av distansarbete, minskat resande och färre geografiska begränsningar ger mer diviersifierade personalstyrkor.


Viktiga slutsatser

 • Förbättrad hållbarhet
  24 procent av respondenterna anger att deras organisationer har lyckats väl med att nå hållbarhetsmål under 2022. Det är en tydlig förbättring, jämfört med 19 procent föregående år.
   
 • Starkare ESG-arbete
  69 procent av organisationerna i undersökningen anger att de befinner sig i ett bättre läge för att nå ESG-mål och mål för socialt ansvarstagande. Det beror på ett accelererat förändringsarbete.
   
 • Svagt ESG-arbete hinder för rekrytering
  20 procent av respondenterna anger att deras organisationer anses sköta ESG-arbete dåligt.
   
 • Problem med att diversifiera personalstyrkor
  36 procent säger att de har problem med att rekrytera personal ur olika åldersgrupper och från olika grupper överhuvudtaget. Endast 25 procent anger att deras organisationer anstränger sig för att få mer diversifierade personalstyrkor

Flexibla arbetsvillkor stärker ESG-arbetet

Förbättringarna vad gäller hållbarhet och för att nå ESG-mål pekar på att snabbare digital transformation och flexibla arbetsvillkor har haft en positiv inverkan. Pandemin har bidragit till den positiva utvecklingen, med en ökning av distansarbete, minskat resande och att färre geografiska begränsningar ger mer diviersifierade personalstyrkor. Även en ökad användning av data för att fatta beslut bidrar till att uppfylla hållbarhetsmål.

Men att mer än en tredjedel av deltagarna i undersökning berättar om svårigheter med att rekrytera och behålla diviersifierade personalstyrkor är bekymmersamt. Liksom att bara en fjärdedel av de deltagande organisationerna planerar att öka diversifiering.

"Många studier visar att diversifierade team är en tillgång för alla organisationer. Insikterna om ESG-arbete och socialt ansvarstagande i 2022 Business Future Index pekar på att fler organisationer bör anstränga sig för att öka diversifieringen. ESG-arbete handlar inte bara om mätetal, utan det medför positiva effekter för organisationer, anställda och miljön. Flexibla arbetsvillkor, samt bra verktyg och processer förbättrar måendet för anställda, produktiviteten och engagemanget för ESG-arbete."
Tania Garrett, Chief People Officer på Unit4.

Om undersökningen

Insikterna kommer från den andra årliga upplagan av undersökningen Business Future Index och omfattar 3 450 deltagare från tolv länder. Det är en ny rapport med intressanta rön om ESG-satsningar (Environmental, Social and Governance).