Tre nycklar som stärker chefens förmåga att leda i förändring
PUBLICERAD 5/2/2024
Lästid ca 2 min

Tre nycklar som stärker chefens förmåga att leda i förändring

Att hantera det dagliga arbetet och att samtidigt leda sina medarbetare genom stora och krävande förändringar är en svår balansakt för chefer idag. Tempot blir alltmer uppskruvat och många chefer känner sig pressade och står ensamma inför sin uppgift.

Det är också viktigt att komma ihåg att ledarskap i förändringsarbete inte bara är en individuell resa utan en kollektiv ansträngning. Ett enat och stärkt ledarskap som visar vägen och som står stabilt i osäkra tider är avgörande för att klara av de utmaningar som många verksamheter står inför. Det innebär att både organisationens och chefers förmåga att leda i förändring behöver stärkas.

”I stora verksamhetsförändringar ser jag gång på gång att chefers förmåga att leda, det vill säga guida sina medarbetare genom förändringsprocessen, tas för given. Det här behöver vi ändra på och vi behöver göra det på ett sätt som ger bestående effekt” menar Helena Werner, partner på Improviate.

Helena lyfter tre nycklar som bygger upp ett förändringsdrivet ledarskap:

  1. Möt cheferna där de verkar och skapa relevans. En bristvara i chefens vardag är tid. Därför uppskattas det när vi utgår från förändringar som är relevanta för chefen just nu och förstärker deras förutsättningar och förmåga att leda i dessa transformationer. Genom en kompetensförstärkning som utgår från chefens verklighet och som tar höjd för praktisk träning kan nya insikter omvandlas till medveten handling som stärker ledarskapet direkt.
  2. Skapa utrymme för djupfokus och repetition. Från neurovetenskapen har vi idag en djupare förståelse för hur vi bäst tar till oss och stärker vårt lärande över tid. Två betydelsefulla landvinningar inom forskningen är djupfokus och repetition. Multitasking, som att till exempel vara tillgänglig på telefonen under inlärningsprocessen, visar sämre resultat. Likaså skapar inte några utbildningstimmar vid en enskild insats ett lärande som håller över tid. Det är först när nya insikter upprepas och återbesöks vid flertal tillfällen som kunskapen befästs. Det betyder att kompetensförstärkning bör sträcka sig över en längre period i kalendern och ske i en miljö där störningsmoment minimeras för ett förbättrat fokus.
  3. Låt chefer forma sin inlärning. Det finns en rad evidensbaserade modeller och strukturer som kan stödja chefer i ledarskapet. Nyttan från dessa modeller kommer först då chefen tillämpar dem på sin verklighet och får möjlighet att koppla an till sina egna erfarenheter. I ett ledarskapsprogram gynnas dessutom chefer av att utbyta sina erfarenheter med varandra för en djupare förståelse. Samtidigt behövs en flexibel lösning där de kan lära sig grunder på egen hand då det passar deras kalender. Behovet av egen och gemensam reflektion och en frihet att planera för hur kunskapsinhämtningen ska ske är fullt möjlig med moderna verktyg i en hybrid ansats med fysiska och digitala moment.

Nya verktyg ger nya möjligheter

”I en alltmer digital värld finns en rad nya möjligheter att förbättra pedagogiska upplägg som utvecklar och stärker ledarskapsförmågan. Här erbjuder vi programmet Förändringsdrivet Ledarskap som utgår från chefernas förutsättningar och forskningsrön där flexibilitet erbjuds utan att göra avkall på egen och gemensam reflektion liksom träning i praktiken.” berättar Helena Werner.

Välkommen att kontakta oss på Improviate för mer information eller ett samtal om Förändringsdrivet Ledarskap.