7 sätt att använda ChatGPT inom HR
PUBLICERAD 31/5/2023
Lästid ca 6 min
Krönika

7 sätt att använda ChatGPT inom HR

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går framåt med stormsteg och kommer att påverka många yrkesområden. HR är inget undantag. Är du nyfiken på att ta hjälp av ChatGPT? Här är frågorna du ska ställa.

Den senaste tiden har det inte gått en dag utan att jag läst, hört eller hamnat i samtal rörande utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och hur AI-verktyget ChatGPT skulle kunna användas inom olika områden och branscher. För oss inom HR har AI potential att spela en betydande roll i vårt dagliga arbete framöver inom flera arbetsområden, genom att till exempel effektivisera processer och ge datadrivna insikter.

Här följer en svepning över vad AI kan göra inom några av dessa områden. Jag vill dock understryka att mänsklig inblandning och bedömning fortfarande är avgörande. AI bör användas som ett komplement för att stödja HR-funktionen och frigöra tid för mer komplexa arbetsuppgifter. Det är alltid viktigt att komplettera AI-verktygen med mänsklig insyn och expertis – detta är gemensamt för alla de områden jag har tittat på.

 1. Rekrytering
  Vi börjar med rekrytering, som är ett av de mest framträdande områden där AI kan ha en påverkan för oss inom HR. Rekryteringsprocessen är ofta tidskrävande och här kan vi ha användning av AI för att både göra den bättre och mer effektiv. AI-verktyget kan användas för att analysera cv:n, ansökningsmaterial och utvärdera kandidaternas svar på intervjufrågor, för att identifiera de bästa matchningarna för en viss position. En fördel vid sidan av att det sparar tid för HR-teamet är att det ger mer objektiva insikter och eliminerar mänskliga fördomar vi alla bär på – på så vis kan AI bidra till en mer rättvis rekryteringsprocess.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig med rekryteringsstrategier och talangförvärv?
  Kan ChatGPT hjälpa till med att skapa och hantera arbetsbeskrivningar?
  Hur kan jag anpassa ChatGPT för att bättre passa vårt företagsbehov?
 2. Avtal & policys
  Genom att använda oss av AI kan vi också automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter inom personaladministration, som att skapa, organisera och hantera avtal och policys. AI kan bidra till att förenkla arbetet med att skapa och uppdatera dokument genom att till exempel generera standardiserade mallar. Verktyget kan också användas för att identifiera potentiella felaktigheter, avvikelser eller brister i avtal och policys som kan behöva åtgärdas eller förbättras. Det här är exempel på hur AI kan minska den administrativa bördan för HR-medarbetare, och på så vis frigöra tid för strategiskt arbete och mer komplexa arbetsuppgifter.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Kan ChatGPT ge mig information om arbetslagar och regler?
  Kan ChatGPT hjälpa mig att identifiera förbättringsområden för vårt företags HR-policys?
 3. Employer branding
  Hur vi jobbar med att stärka företagets attraktionskraft är ständigt relevant och ett aktuellt användningsområde för ChatGPT inom HR är att skriva arbetsbeskrivningar. Som exempel har LinkedIn släppt nya AI-verktyg för att hjälpa företag att skriva bättre jobb-beskrivningar, vilket potentiellt kan öka chanserna att vara attraktiv för de talanger man vill locka till sig. HR kan också använda AI i arbetet med att analysera de employer branding-insatser som gjorts, identifiera potentiella talanger för att sedan rikta insatser mot de målgrupperna samt optimera företagets närvaro och marknadsföring i sociala medier. För att nämna några exempel. Som ni märker finns det en hel del användningsområden att utforska ihop med AI i arbetet med employer branding.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Kan ChatGPT hjälpa till med mångfalds- och inkluderingsinitiativ?
  Hur kan ChatGPT förbättra de anställdas upplevelse och engagemang inom vårt företag?
  Vilka typer av rapportering och analyser är tillgängliga med ChatGPT?
 4. Personalhandbok
  Ett tidskrävande område för HR-avdelningar är introduktionen av nya medarbetare, men genom att använda ChatGPT kan vi automatisera introduktionsprocessen och snabbt förse nya medarbetare med all nödvändig information de behöver. AI kan också tillhandahålla automatiserade och anpassade inlärningsprogram samt erbjuda individuell träning och utveckling baserat på de anställdas specifika behov. När det gäller personalhandböcker och policymanualer kan AI-verktyget vara till hjälp för att komponera ihop material – och sedan hålla det uppdaterat. HR kan även använda sig av AI för att samla in feedback från anställda om personalhandboken för att identifiera vanliga problem och frågor, och använda det som underlag i arbetet med att förbättra den om behov finns.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Hur kan ChatGPT hjälpa till med introduktion och utbildning av nya medarbetare?
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig att hantera personalförmåner?
 5. Arbetsmiljöarbete
  För oss inom HR som dagligen hanterar stora mängder data är AI en bra samarbetspartner, eftersom det är ett verktyg som kan användas just för att analysera data och bidra med värdefulla insikter. När det gäller arbetsmiljön på en arbetsplats kan HR till exempel ta hjälp av AI för att samla in feedback från anställda om arbetsmiljön och sedan använda det som underlag för att identifiera mönster och indikatorer på riskfaktorer, och i nästa steg vidta förebyggande åtgärder för att minska olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. HR kan också ta hjälp av AI-baserade system för att ta fram och implementera hälsorelaterade insatser. Ett viktigt område när det kommer till hälsa är arbetsrelaterad stress. Genom att analysera data om arbetsbelastning, personalens preferenser och arbetsflöden kan AI hjälpa till att skapa mer effektiva och balanserade scheman för anställda.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig att identifiera potentiella HR-relaterade risker eller problem inom vårt företag?
  Hur kan ChatGPT hjälpa till med anställdas relationer och konfliktlösning?
  Hur kan ChatGPT hjälpa till med prestationshantering och coachning?
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig att skapa och hantera program för anställdas hälsa och mental hälsa?
 6. Företagskultur
  Även när det kommer till ett område som företagskultur finns det flera sätt för HR att dra nytta av AI. Genom att bearbeta data, till exempel medarbetarfeedback, enkäter, intern kommunikation och sociala medier, kan AI bidra med att analysera och utvärdera företagets kultur. HR kan ta hjälp av AI för att identifiera mönster och utmaningar i den kultur som råder på arbetsplatsen – och dessutom erbjuda insikter och rekommendationer för förbättring. Om AI används för att identifiera lämpliga kandidater under rekryteringsprocessen är det möjligt att matcha kandidater med företagets värderingar redan från start. Ett annat att stärka företagskulturen är att öka medarbetarnas engagemang genom att med hjälp av AI skapa personligt anpassade utbildningar och utvecklingsmöjligheter.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Hur kan ChatGPT förbättra de anställdas upplevelse och engagemang inom vårt företag?
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig att hantera utvärderingar och feedback från anställda?
  Kan ChatGPT ge mig information om bästa praxis för att skapa en positiv arbetsplatskultur?
 7. Lönerevision
  Genom att använda AI-drivna verktyg som stöd under lönerevision kan HR spara tid och resurser som då kan användas till mer strategiska och värdeskapande aktiviteter inom processen. AI kan exempelvis användas för att utföra objektiva bedömningar av prestationer. Genom att detta sker med hjälp av AI-drivna algoritmer kan HR minska risken för subjektiva bedömningar och säkerställa en mer transparent och rättvis process. Ett uppdaterat AI-verktyg kan också bidra med att analysera stora mängder data om löner, marknadsförhållanden och prestationer för att ge HR användbara insikter inför lönerevisionen. Detta kan vara till hjälp för att fastställa rättvisa och konkurrenskraftiga lönenivåer samt identifiera eventuella avvikelser eller obalanser inom organisationen.

  Exempel på relaterade frågor att ställa till ChatGPT
  Hur kan ChatGPT hjälpa mig med att hantera anställdas ersättning och löneskalor?
  Hur kan ChatGPT hjälpa till med att skapa och hantera anställdas prestationsmål och mätvärden?
  Kan ChatGPT ge mig insikter om anställdas karriärambitioner och mål?

HR-branschen kommer att påverkas av AI och enligt min mening finns det mycket att vinna på att använda sig av den. Jag ser fram emot hur tex ChatGPT kan förenkla mitt och andras jobb, bidra till en mer rättvis rekrytering, och hjälpa oss att skapa vassare analyser som i sin tur ger oss bättre beslutsunderlag. Allt med en mänsklig handpåläggning.

Av: Daniel Eriksson, vd på Wndy