Så får du kulturen att fungera på hybrida arbetsplatser
PUBLICERAD 27/12/2022
Lästid ca 3 min
Krönika

Så får du kulturen att fungera på hybrida arbetsplatser

Vi har under den senaste tiden fått följa livliga diskussioner i media om både för- och nackdelar med en hybrid arbetsplats – det vill säga mixen av både distansarbete och arbete på kontor.

Det finns mycket organisationer behöver ta i beaktning när det kommer till att välja en hybrid arbetsmodell, men det finns också många myter om varför det inte skulle kunna fungera.

Många organisationer uttrycker oro över att distansarbete gör det svårare att bygga kultur, eller svårare att upprätthålla kulturella ideal när anställda inte konsekvent arbetar tillsammans på ett och samma ställe. Vissa personer hävdar till och med att det i princip inte går att bygga en kultur på en hybrid arbetsplats. Men det stämmer självklart inte, alla arbetsplatser har en kultur. De kan dock se olika ut och ha olika typer av utmaningar beroende av vald arbetsmodell.

Företagskultur avgörande för framgång

Eftersom företagskultur ofta är en avgörande faktor för hur framgångsrikt ett företag kommer att bli behöver vi ständigt arbeta med att stärka och upprätthålla kulturen. Kultur handlar dock inte om VAR man gör saker, kultur handlar om HUR man gör saker. Vissa hävdar fortfarande att den fysiska arbetsplatsen är nyckeln till kulturanknytning, ”att kulturen sitter i väggarna”, men miljön är inte kulturens drivkraft, det är människan, d.v.s. HUR vi beter oss och arbetar tillsammans.

Definiera "HUR" för att få till ett effektivt kulturbygge

 1. Förväntan
  Skapa en policy eller riktlinje över hur ni arbetar på er hybrida arbetsplats så att alla medarbetare är införstådda med vilka regler och förväntningar som finns. Detta för att skapa rutiner oavsett om man arbetar tillsammans, på kontoret, på distans eller online. En tydlig förväntan gör det också lättare för chefer att leda både arbetet och medarbetarna.
 2. Organisationsstrukturen
  Se till att strukturen stödjer kulturen. Strukturen handlar inte bara om hur vi fördelar ansvar i organisationen. Det handlar också om hur vi styr, följer upp, fattar beslut, vad företaget premierar, hur samverkan sker och hur roller definieras.
 3. Du som ledare
  Man kan inte förvänta sig att medarbetare ska bete sig på ett visst sätt genom att endast sätta upp värderingar eller ledord på ett intranät. Man måste översätta kultur till vad människor gör varje dag. Ledare behöver se till att anställda vet hur de ska ”förkroppsliga” den önskade kulturen i olika situationer och beteenden oavsett geografisk plats.
 4. Rättviseaspekten
  Försök anpassa möten, teknik och utrustning så att alla kan delta på lika villkor. Se till att arbetsmiljön är inkluderande och ta ansvar för att alla får samma typ av information, helst på samma gång, oavsett var man jobbar. Annars kan detta leda till fördelar eller maktövertag för vissa medarbetare.
 5. Sammanhållning & relationer
  Eftersom individer har stort behov av att känna tillhörighet och gemenskap är det mycket viktigt att skapa en inkluderande miljö med hög psykologisk trygghet. I en hybrid miljö är det extra viktigt att jobba med olika beröringspunkter mellan team och kollegor. Det finns annars en risk att medarbetarna arbetar i silos vilket i sin tur ökar risken för subkulturer inom organisationen.

Sammanfattningsvis, den hybrida arbetsmodellen är fortfarande ny för många organisationer. Vi har massor att lära oss. Men det vi framför allt måste komma ihåg är att företagskulturen inte sitter i väggarna. De organisationer som förstår kulturens verkliga drivkrafter och får anställda att känna sig kopplade till företagskulturen oavsett geografisk plats, kommer troligtvis ha stora fördelar på arbetsmarknaden.

Av: Lisa Clemensson, Sweden HR group