Dags att stärka chefernas förändringskraft
PUBLICERAD 13/11/2023
Lästid ca 2 min

Dags att stärka chefernas förändringskraft

I dagens komplexa miljö är förmågan att leda och navigera i förändring avgörande för organisationers framgång. Trots detta upplever många chefer en känsla av ensamhet och osäkerhet när de står inför utmaningarna med att driva förändring. Att balansera det dagliga arbetet med långsiktiga förändringsbehov kan dessutom upplevas vara svårt. Därför är det viktigt att hitta sätt som stärker både chefens och organisationens förmåga att skapa framgång och arbetsglädje i praktiken.

"Jag ser en outnyttjad potential hos chefer i förändringsarbete som många gånger inte realiseras fullt ut. Genom att stärka förmågan i ledarskapet och mobilisera den redan befintliga intentionen kan vi bryta mönstret och lyfta fram ett ledarskap med betydligt starkare genomförandekraft.”
– Maria Widström, VD och partner på Improviate

Chefernas beteende smittar av sig

Chefer är alltid i blickfånget när verksamheten driver förändringsarbete, oavsett om de vill eller inte. Vad tycker de om förändringen, hur beter de sig och hur stödjer de beslutade förändringar i handling? Deras sätt att agera, kommunicera och förhålla sig till förändringar speglar av sig och de har ett inflytande på hur andra i organisationen ser på förändringar. Chefer har därför stora möjligheter att påverka hur väl förändringar lyckas samtidigt som deras roll i förändringsarbetet inte går att delegera till någon annan.

Dagens chefer känner sig samtidigt allt mer pressade med krav på att leverera kortsiktiga resultat samtidigt som flera strategiska förändringar ska introduceras och få genomslag.

Hur ser det ut med förändringsförmågan hos chefer idag? Får dina chefer stöd och möjlighet att reflektera och utveckla sitt förändringsledarskap? Vi vet att förändringskompetenta ledare som kan agera tillitsfullt, hantera oro, skapa inkludering och stimulera nyfikenheten och lärandet i förändringsinitiativ, ökar möjligheten att få med sig sina medarbetare.

Hitta kraften tillsammans i förändring

Att stärka sitt ledarskap är inte bara en individuell resa utan en kollektiv ansträngning. När hela organisationen arbetar med att utveckla och stärka sitt förändringsdrivna ledarskap ökar möjligheten att samarbeta med andra chefer och experter för att skapa verkliga förändringar och en miljö där chefer kan navigera i förändring på ett hållbart sätt.

Lärande på hjärnans villkor

I chefens stressade vardag finns det sällan utrymme för reflektion och eget lärande utanför den egna verksamhetens behov. Men att jobba med sitt ledarskap är ingen “quick fix”. Därför har vi på Improviate tagit fram en utbildning i förändringsdrivet ledarskap som är anpassad för just chefer. Under åtta dagar fördelade över tre månader får chefen möjlighet att varva teori och praktik som tillämpas på deras egen verklighet i en trygg och tillitsfull miljö med utrymme för både det egna och gemensamma lärandet.

Målet med utbildningen Förändringsdrivet Ledarskap är att utveckla specifika färdigheter och strategier för att navigera genom hinder och förbättra sin egen och sina medarbetares förändringsresa.

Om du vill stärka dina chefers förmåga att leda och driva förändring hållbart och på djupet är du välkommen att kontakta oss för att få mer information om Förändringsdrivet Ledarskap.

Läs mer om utbildningen Förändringsdrivet Ledarskap här