Vad betyder hållbarhet för HR?
PUBLICERAD 3/11/2022
Lästid ca 2 min

Vad betyder hållbarhet för HR?

När det gäller HR kan hållbarhet bestå av flera olika delar. Dels handlar det om att vara med och skapa ett hållbart arbetsliv för de anställda med hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och jämställdhet som mål. Men de målen ska också samspela med hållbarhet ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet består helt enkelt av olika faktorer – som alla är lika viktiga.

Hållbarhet och miljö

Hållbar produktion och konsumtion är ett av FNs globala mål och en del av Agenda 2030 –en överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. Som HR kan du vara en del i företagets hållbarhetsarbete genom att ta hänsyn till de målen och vara med och dämpa konsekvenserna av användning av energi, utsläpp eller andra föroreningar. En minskad miljö- och klimatpåverkan, rättvisa affärer och respekt för rättigheter ingår också i en hållbar affärsverksamhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar ofta om arbetsmiljö, och är därför i högsta grad en viktig fråga där HR har en avgörande roll. Att skapa hållbara förutsättningar för ett långt och tryggt arbetsliv och att prioritera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen gynnar hela företaget på både kort och lång sikt. Men social hållbarhet handlar också om att vara inkluderande och se till att alla medarbetare trivs och känner att de har möjlighet att utvecklas.

Ekonomisk hållbarhet

När det gäller den ekonomiska hållbarheten i verksamheten går den ofta ut på att säkerställa att tillväxten inte hindrar miljömässiga och sociala mål. Ekonomiska resurser och effektivitet i affärsmodellen måste fungera med hänsyn till övriga hållbarhetsaspekter. Inom den ekonomiska hållbarheten talar man därför om en så kallad grön tillväxt eller regenerativ ekonomi. Det betyder att affärsmodellen fokuserar på att använda förnybara resurser som återbruk och återvinning, förnybar energi och bränslen. Ekonomisk hållbarhet kan också innebära etiska investeringar, även kallat SRI (sustainable responsible investment), som till exempel att bekämpa fattigdom eller arbeta mot mutor och korruption.

Vad betyder CSR?

Förkortningen CSR (Corporate Social Responsibility) är en annan term som ofta nämns i samband med hållbarhet. Den står för samhällsengagemang och hur företaget arbetar med att ta ansvar för hur de påverkar omvärlden – något som skapar långsiktighet och goda relationer till både kunder och ägare. Det kan till exempel handla om att se över produktionsprocessen för era produkter och förbättra dem ur ett miljöperspektiv, eller att engagera er i en fråga kring mänskliga rättigheter eller något annat som är viktigt för er och era medarbetare.

När krävs en hållbarhetsrapport?

Sedan den 1 januari 2017 är det verksamheter som uppfyller två eller tre av följande villkor under de båda senaste räkenskapsåren som är skyldiga att upprätthålla en hållbarhetsrapport. En hållbarhetsrapport bör innehålla upplysningar om hur verksamheten påverkar sin omgivning. Det gäller alltså företag med anställda som varit mer än 250 personer, där balansomslutningen varit mer än 175 miljoner kronor eller där de haft en redovisad nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor. För dessa företag kan hållbarhetsrapporten utformas som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat bilaga skild från årsredovisningen. Miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption är delar som ingår i rapporten.


Här är de mest hållbara företagen (enligt svenska konsumenter 2022):

  1. Ikea
  2. Coop
  3. Änglamark
  4. Matsmart
  5. ICA
  6. Polisen
  7. Folkhälsomyndigheten
  8. Apoteket
  9. Lantmännen
  10. Arla


Källa: Bolagsverket, Företagarna, Agenda 2030, Miljö&Utveckling