Hur rustar vi framtidens HR-chefer?
PUBLICERAD 4/3/2024
Lästid ca 6 min

Hur rustar vi framtidens HR-chefer?

HR har ofta till uppdrag att utveckla och coacha ledare så hur vi rustar våra framtida HR-chefer och medarbetare är därför ännu viktigare.

En snabb utveckling inom digitalisering, hybrida arbetsmodeller och kompetensbehov i en turbulent omvärld ställer helt nya och ökade krav på organisationer och därmed också på de chefer och HR-ledare som ska navigera i den komplexa terrängen. När omvärlden och förutsättningarna förändras, måste vi förändras med den för att inte halka efter och bli irrelevanta. Därför är det viktigt att vi på HR ständigt anpassar oss och utvecklas för att ligga i framkant inom våra expertområden.
Hanna Persson, Chief People & Culture Officer på Stockholms Handelskammare.

Ständig utveckling är nödvändig

Det är bara genom att ständigt utmana och utveckla oss själva som vi utvecklar de företag och organisationer vi arbetar med mot tillväxt och konkurrenskraft.

Den 24 oktober 2023 bjöd Stockholms Handelskammaren in HR-chefer och PAO-programmets ledningsgrupp till ett rundabordssamtal mellan akademi och näringsliv.


Många HR-ledare som vi möter på Stockholms Handelskammare vittnar om en snabb utveckling inom HR och i arbetslivet i stort.


Flera beskriver också en stor diskrepans mellan vad PAO-programmet utbildar inom och vad arbetet faktiska innebär.

 • Innan samtalet tog vi del av statistik och undersökningar som visade på en låg efterfrågan på nyexaminerade HR-studenter men en desto högre efterfrågan på mer erfarna inom HR.
 • Vi kunde också konstatera att antalet kommersiella utbildningar inom HR har ökat betydlig och innehåller ämnen som:
  - HR-analytics.
  - Hållbarhet.
  - Företagsekonomi.
  - Diskrimineringsfri rekrytering.
  - Talent management.
  - Arbetsmiljö.
  - Rehabilitering och mycket mer.

Dvs. de ämnen som under rundabordssamtalet lyftes upp som viktiga kunskaper hos HR och som efterfrågas på arbetsmarknaden men som till stor del saknas i de akademiska utbildningarna som erbjuds på universitet och högskolor.

Starten av ett Advisory Board för en långsiktig dialog

Rundabordssamtalet ledde till starten av en Advisory Board för att etablera en långsiktig dialog mellan erfarna yrkesverksamma inom HR och PAO-utbildningens ledningsgrupp, varav det första mötet hölls på Stockholms universitet den 12 februari 2024.

Varför ville du vara en del av en Advisory Board och engagera dig i dialogen gällande PAO-utbildningen?

- Mitt engagemang är drivet av önskan att säkerställa att utbildningen håller sig relevant och anpassad till den snabba utvecklingen inom HR-området. Det är avgörande att öka affärsorienteringen inom utbildningen och främja närmare samarbete mellan universitetet och näringslivet, vilket skapar mervärde för båda parter.
Hanna Lyredal, HR-direktör på GK Sverige.

Vad behöver man ta hänsyn till när man utvecklar ett etablerat program?

- Det är rätt många faktorer att beakta. Vi har det faktum att universitet i Sverige är myndigheter med allt som det innebär med lagar och regler som vi har att följa.

Sedan har vi ju ett dubbelt ansvar som handlar om att en akademisk utbildning ska innehålla både bildning och arbetsmarknadsrelevans. I det senare perspektivet är just den här typen av möten oerhört värdefulla då vi forskare får inspel från vad som yrkesverksamma uppfattar som relevanta kompetenser. Det är ju en balans mellan att behålla det som gör personalvetarprogram unika och att följa med i utvecklingen på arbetsmarknaden och i organisationerna. Så det är rätt mycket att ta hänsyn till faktiskt!
Lotta Stern, professor & vd på Ratio

Vad tar du med dig från samtalet om PAO-programmet?

- Jag tycker att det är bra och framåtlutat av ledningsgruppen för PAO-programmet att ta hjälp av en Advisory Board med Seniora HR-ledare från näringslivet och den offentliga sektorn. Att vi får vara med och påverka programmet visar att de verkligen vill rusta sina studenter för framtiden. Förändringar i arbetslivet går fort, och för att HR fortsatt ska vara relevant gäller det att även utbildningarna utvecklas.
Helena Swahn Lepre, Head of People på Zengun

Vad ser du för risker om utbildningen inte utvecklas i linje med vad du och andra inom HR ser för behov idag och i framtiden?

- Primärt ser jag att nyutexaminerade personalvetare inte kommer kunna axla rollen de ställs inför när de kommer ut på arbetsmarknaden. De kommer inte känna igen frågeställningarna och vara redo för de utmaningar som möter dem. Vi förlitar oss också som yrkeskår på att våra nyutexaminerade kommer med färsk och relevant kunskap, så det är centralt att säkerställa.
Charlotte Vassilaros, FEMHR och ledamot i Sveriges HR-förening region öst

Varför tog du initiativ till att starta en Advisory Board?

- Under det rundabordssamtal vi arrangerade hösten 2023 om framtidens HR-kompetenser föddes idén om att starta en Advisory Board med syfte att etablera en långsiktig och levande dialog mellan akademi och näringsliv. Ingen utveckling sker utan att vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, vilket är grunden för det forum vi skapat. HR som profession utvecklas i raketfart och det är viktigt att utbildningen hänger med i den utvecklingen för att fortsätta vara relevant. HR-yrket är komplext och ofta svårnavigerat så det är viktigt att rusta studenterna med rätt förväntningar och kunskapsbas att stå på för att lyckas och må bra i rollen.
Hanna Persson, People & Culture Officer på Stockholms Handelskammare.

Hur skulle du summera det viktigaste från samtalet?

- Några av de viktigaste delarna vi lyfte skulle jag säga handlar om behovet av att förbättra kommunikationen kring utbildningen för att mer effektivt reflektera yrkets bredd och inriktning. Detta skulle ge studenterna en bättre förståelse för vad utbildningen faktiskt leder till. Dessutom är det av betydelse för att attrahera lämpliga kandidater till utbildningen, de som också trivs i yrket.

För närvarande är det en övervägande majoritet kvinnor som söker sig till utbildningen, vilket vi tror delvis kan förklaras av att marknadsföringen främst betonar intresset för människor. Genom att förbättra kommunikationen och ge en mer rättvisande bild av yrket tror vi att fler män skulle kunna bli intresserade av utbildningen.


Vi menar därför att det är av vikt att betona det
affärs-/verksamhetsnära HR-arbetet.


Att arbeta med HR handlar i stora drag om att skapa rätt förutsättningar för ledare och medarbetare att bedriva en kostnadseffektiv och framgångsrik verksamhet som når sina mål. Det innebär krav på att förstå alla delar av verksamheten, företagsekonomin och att kunna bedöma var insatser och förändringar behövs samt att kunna facilitera och driva igenom förändringar.

Vi menar därför att det är av vikt att betona det affärs-/verksamhetsnära HR-arbetet samtidigt som det fortfarande är av betydelse att ha förståelse för människors drivkrafter och beteende. Jag skulle inte bli förvånad om vi i framtiden skulle få se fler utbildningsinriktningar som förenar beteendevetenskap med områden som hållbarhet, internationalisering och systemvetenskap. Områden som lyftes fram av deltagarna som exempel på kompetensbehov hos dagens och framtidens HR.
Hanna Persson, People & Culture Officer på Stockholms Handelskammare.


Medlemmar i Advisory Board

Monica Due Pedersen, HR-chef Plantagen
Helena Swahn Lepre, Head of People på Zengun
Mathias Åkerblom, VD på Peopleexperience
Henrik Tangen, HR-ansvarig Almi
Eva Gillborg, HR-chef på Veidekke
Kristina Elliot, VD People & Sustainability, HR-expert & coach, Founder Rehappen
Hanna Lyredal, HR-direktör på GK Sverige
Petra Skoglund, Chief People & Culture Officer på Star Stable Entertainment
Paulina Holm, Chief People & Communications officer at Bonnier News
Charlotte Vassilaros, FEMHR och ledamot i Sveriges HR-förening region öst
Manne Didevar, VD Commitment Search
Karin Emgård, People & Talent Manager på Stockholms Handelskammare
Hanna Persson, Chief People & Culture Officer på Stockholms Handelskammare och initiativtagare

Ledningsgruppen för PAO-programmet på Stockholms universitet

Lotta Stern, professor & vd på Ratio
Ulrika Bennerstedt, universitetslektor och samordnare
Claudia Bernhard-Oettel, professor och biträdande studierektor