Ny undersökning avslöjar attityden till digitalt lärande hos HR-personal och utbildningsansvariga
PUBLICERAD 12/10/2023
Lästid ca 3 min

Ny undersökning avslöjar attityden till digitalt lärande hos HR-personal och utbildningsansvariga

En färsk undersökning har kartläggt hur e-kurser används idag, vilken attityd som finns till e-lärande och vad som saknas på marknaden.

De som svarat arbetar inom HR eller utbildning från både privat och offentlig sektor.

 • De vanligaste områdena att ha e-kurser inom är arbetsmiljö, intern kunskap, IT och ledarskap.
 • Attityden till digitalt lärande är mestadels positiv även om många stöter på utmaningar.
 • Den största utmaningen är att få ett engagemang hos deltagarna – det är ofta något som nedprioriteras.
 • Trots utmaningar tycker man att e-kurser fungerar bra som lärmetod men att det inte behöver utesluta fysiska utbildningar – det finns en positiv attityd till blandat lärande även om en stor del använder e-kurser till självstudier.
 • Flera tror att e-kurser ligger rätt i tiden och har utvecklingspotential med hjälp av ny teknik som kan göra dem mer personliga och interaktiva.
 • 71 % inom privat sektor och 87 % inom offentlig sektor tror att e-lärandet kommer öka inom sin organisation.

Majoriteten av de som svarat uppger att organisationerna de arbetar i har egna LMS och producerar egna e-kurser. De vanligaste områdena att ha e-kurser inom är arbetsmiljö, intern kunskap, IT och ledarskap.


Den största utmaningen är att lyckas skapa ett engagemang
hos de deltagare som ska gå en e-kurs.


Trots utmaningarna så ser många en stor utvecklingspotential i e-kurser, majoriteten av respondenterna tror att användningen av e-kurser i deras organisation kommer att öka och att användning av ny teknik kommer att göra e-kurserna mer personliga och interaktiva.

Efterfrågan på engelska kurser

Resultatet visar även att det finns en efterfrågan på engelska kurser om svenskt arbetsliv – allt från svenskt ledarskap till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Vad kan fungera bättre?

 • 35 % av de som har svarat upplever att inställningen till e-lärande inte är helt positiv. Detta påverkar viljan till att prioritera och göra e-kurser. Man skjuter på det, hoppar över eller ”snabbspolar igenom”.
 • Kopplat till detta pratar många (13 %) även om att uppföljning och mätbarhet inte fungerar. Man har inte hittat en metod eller arbetssätt för hur man följer upp och utvärderar. Här skulle chefernas roll eller annat arbetssätt behöva utvecklas.
 • 10% säger att man har tekniska utmaningar – uppkoppling eller inte egen platta/mobil/dator att göra e-kurserna på.
 • Flera noterar även svårigheten i att hålla material uppdaterat.
 • Andra områden som man beskriver är att man inte tycker sig se samma effekt av e-lärandet som fysiska utbildningar, att pedagogiken inte upplevs som anpassad eller inspirerande och att tid inte finns för att prioritera e-kurser.

Läs mer på HRnytt

Anställda efterlyser personlig utveckling

Vad krävs av utbildningsåret 2023?


Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur e-kurser används idag, vilken attityd som finns till e-lärande och vad som saknas på marknaden.

Undersökningen bygger på insamlad data från en enkätundersökning skapad av Kompetens Express.

Respondenter som har deltagit i undersökningen är verksamma inom HR eller utbildning från både privat och offentlig sektor.

Data har samlats in perioden juni till augusti 2023. Undersökningen har delats upp på två målgrupper – privat och offentlig sektor – för att se om svaren skiljer sig åt.

153 respondenter deltog i undersökningen.